Çı Robinzon Kruzo heyratinə jimon iyən çəy macəron – Daniel Defo, Ə. R. Məhmudov, Jean Qrandville, Huseynəğə Kazımov, Zulfuqar Əhmədzadə, Jabbar Ali

Çı Robinzon Kruzo heyratinə jimon iyən çəy macəron

300 sore ki, inqilisə ənıvışt D.Defo «Robizon Kruzo..» roman sinniku bə şıkırə nıbıə əhandon həmə hədəyon oqətedə, əvoni çoçəş kardedə. Qəyşti ğəzo bəpeşt insoni lınq nıqıniyə sərkuədə vistı həşt sor coyli-coylinə mandə insoni humanistəti, pandinəti, insonəti penə fayədə qətey bo əhandonən omuteyro vey molyətinə mijonin. «Robinzon Kruzo..» bə tolışə zıvoni peqordoniyə bıə iminə romane. Həmonə vaxtiku dəvardə 85 sorədə həm tolışə xəlqi statusədə, həmən xəlqi taleədə vey dəqeşətiyon bıən. De peyəqordoni dastərizi, stil oqətə çəmi, roman de latınə qrafika onoə bıə ısətnə tolışə zıvoni əlifba rıçə formada edaştə bıə. Kitob həm Rusiyada jiyə tolışəzıvonə əhandon, xəreməvonəti fakultonədə handəkəson iyən zıvoni otırınonro nəzərədə qətə bıə.

Скачать книгу «Çı Robinzon Kruzo heyratinə jimon iyən çəy macəron»:

Читать книгу «Çı Robinzon Kruzo heyratinə jimon iyən çəy macəron»:Купить книгу

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *